Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo.
Vir

———-
Nacionalno preverjanje znanja vsako leto izvajamo za vse učence 6. in 9. razredov.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja, in določi iz katerega tretjega predmeta se bo znanje preverjalo na posamezni osnovni šoli. V letošnjem šolskem letu so bili izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta naslednji: biologija, zgodovina, šport, tuji jezik.

Na nacionalnem preverjanju znanja se bo na naši šoli preverjalo znanje iz predmetov:
– 6. razred: matematika, slovenščina, angleščina;
– 9. razred: matematika, slovenščina, zgodovina.

Preverjanje je obvezno in ne vpliva na šolski učni uspeh.

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:
Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

  • torek, 5. 5. 2020 – slovenščina (6. , 9. razred)
  • četrtek, 7. 5. 2020 – matematika (6. , 9. razred)
  • ponedeljek, 11. 5. 2020 – angleščina (6. razred)
  • ponedeljek, 11. 5. 2020 – zgodovina (9. razred)

Osnovna šola pisno obvesti učence o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja z obvestilom o dosežkih pri NPZ-ju, ki so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Obvestilo o dosežkih pri NPZ-ju je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Dodatne informacije in naloge iz preteklih šolskih let dobite na spletni stani Državnega izpitnega centra 

Rokovnik NPZ si lahko ogledate TUKAJ