Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SVET ŠOLE

Šolo v skladu z ZOFVI-H upravlja Svet šole v sestavi:

  • pet predstavnikov delavcev zavoda
  • trije predstavniki ustanovitelja OŠ Livade – Občine Izola
  • trije predstavniki staršev 

Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev šole. Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zapored.

Pristojnosti sveta šole:

  • imenuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji, samoevalvacijsko poročilo, finančni načrt zavoda,
  • odloča o nadstandardnih programih,
  • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki ter letno poročilo 
  • odloča o pritožbah (48. člen ZOFVI).

Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov.

Poslovnik Sveta šole

  Ime in priimek
Predstavniki staršev Darko Filiput
David Runco
Leo Zornada
Predstavniki šole Sabina Dražič
Suzana Jakomin
Staša Jug
Maja Šajn 
Igor Božeglav
Predstavniki ustanovitelja Robert Smoje
Romana Lazički
Monika Mavsar


Zapisniki sej sveta šole

Šolsko leto 2023/24

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2021/22

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2018/19

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Skip to content