Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

UČENCI S STATUSOM

  • Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe oz. status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
  • V skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti lahko pridobi učenec status na podlagi pisne vloge in dokazil, če izpolnjuje vse predpisane pogoje.
  • O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
  • Postopek za uveljavljanje statusa pričnejo starši učenca tako, da oddajo pisno vlogo z dokazili do 1. oktobra.
  • Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
  • Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko status odvzame.Več o postopku pridobitve statusa, pravicah in dolžnostih, možnostih mirovanja in odvzema statusa športnika oz. kulturnika smo objavili na naši spletni strani naše šole v notranjem aktu šole Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti. 

Vloga učenca za pridobitev statusa športnika
Potrdilo športnega društva

Vloga učenca za pridobitev statusa umetnika
Potrdilo kulturnega društva

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti učenca s statusom športnika oz. glasbenika

 

Skip to content