Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Vpis v prvi razred 2024/25

VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2024/2025 potekal

v ponedeljek, 12. 2. 2024, od 8.00 do 16.30 in

v torek, 13. 2. 2024, od 8.00 do 14.00

v pisarni šolske svetovalne službe.

Prosimo vas, da s seboj prinesete otrokov osebni dokument ali rojstni list.

Na vpis so lepo vabljeni tudi otroci – bodoči prvošolci!

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na telefonski številki 05 662 55 76 ali preko e-pošte anja.sever@oslivade.si.

Z lepimi pozdravi,

Anja Sever, šolska pedagoginja

 

Pogoji za vpis

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Za šolsko leto 2024/2025 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018.

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V primeru, da želijo starši otroka vpisati na šolo v drugem šolskem okolišu, morajo na matični šoli vpis vseeno opraviti, nato pa na želeni šoli najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis oddati pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prepis. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Vlogo za prepis šolskega novinca na OŠ Livade Izola dobite v šolski svetovalni službi ali na spletni strani šole.

Ugotavljanje pripravljenosti/odložitev šolanja

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj.

Odložitev šolanja med šolskim letom

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vloga za prepis v šolo izven šolskega okoliša

Vloga za odlog šolanja otroka

Skip to content