Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Livade Izola
Naslov: Livade 7
Pošta: 6310 Izola
Telefon: 05 662 55 60
Faks: 05 662 55 61
Elektronski naslov: o-livadeizola.kp@guest.arnes.si 
Odgovorna uradna oseba:: Maja CETIN, ravnateljica šole
Datum objave kataloga: 23. 12. 2016
Datum zadnje spremembe:  12. 4. 2024
Katalog je dostopen na spletu: www.oslivade.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda:
– P/85.2 Osnovnošolsko izobraževanje
– C/18.120 Drugo tiskanje
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– J/58.110 Izdajanje knjig
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M/74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in pisarniških naprav v najem in zakup
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram
Seznam notranjih organizacijskih enot:
– zavod nima organizacijskih enot.
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Maja Cetin
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: o-livadeizola.kp@guest.arnes.si
Poštni naslov: Livade 7, 6310 Izola
Službena telefonska številka: 05 662 55 62
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja povezava
Odlok o ustanovitvi zavoda povezava
Splošni akti zavoda povezava
č) Seznam predlogov predpiso
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja povezava
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
Letni delovni načrt
Poročilo o delu zavoda
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
– Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
– Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi
– Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika, ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika
– Izdaja nadomestil, dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
– Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v 1. razred
– Vpis učencev iz drugih šol

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest  
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu  
Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke  
Število učencev po oddelkih in razredih povezava
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Preko spleta
– Preko »fizičnega« dostopa na sedežu šole (Livade 7, Izola):
Poslovni čas šole: od 6.15 do 16.30
Uradne ure tajništva šole: od PON do PET od 8.00 do 16.00

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
/
Skip to content