Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SVETOVALNA SLUŽBA

Ime in priimek Področje dela Telefonska številka Elektronski naslov
Anja Sever Šolska pedagoginja +386 (0)5 662 55 76 anja.sever@oslivade.si

 

Kadar otrok sam ni kos učenju, prihaja v spor s sošolci ali učitelji, ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka.

Svetovalna delavka spozna otroka ob vpisu v šolo in ob obisku v vrtcu. S soglasjem staršev zbira podatke o bodočih prvošolcih, oblikuje oddelke 1. razreda in spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu.

Šolska svetovalna delavka spremlja delo učencev v oddelkih in priskoči na pomoč ob različnih vzgojnih in učnih težavah. Za učence 8. in 9. razredov vodi karierno orientacijo in svetovanje ter pomaga pri vpisu v srednje šole.

Učence, ki imajo težave pri pisanju, branju in govoru, usmerja k logopedinji. Posebno skrb posveča učencem s specifičnimi učnimi težavami in otrokom s posebnimi potrebami. Pri delu ji pomagajo specialni pedagogi Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan ter Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož.

Šolska svetovalna delavka v sodelovanju z učitelji izpelje postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev. Staršem šolska svetovalna delavka pomaga pri reševanju socialnih stisk ter jih usmerja, da se po pomoč obrnejo na primerne institucije.

Učenci, ki potrebujete nasvet, pomoč ali samo razgovor, se lahko oglasite pri šolski pedagoginji vsak delavnik med 8. in 13. uro ali po dogovoru. Staršem je svetovalna delavka na voljo po predhodnem telefonskem dogovoru ter med rednimi govorilnimi urami.

Svetovalna delavka v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalni ustanovi kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega izobraževalnega in tudi vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Področja dela:

 • Šolski novinci
  • vpis bodočih prvošolcev v februarju
  • sodelovanje z vrtci
  • sprejem učencev prvih razredov v šolo
  • razgovori z učiteljicami glede prvošolcev
  • sodelovanje pri organizaciji PB in JV
 • Karierna orientacija
  • posredovanje programa KO učencem 9. razreda;
  • uporaba vprašalnika o poklicni poti
  • obisk Kariernega središča na ZRSZ OE Koper
  • sodelovanje na roditeljskem sestanku o KO za starše 9. razredov
  • informiranje o srednjih šolah in dnevih odprtih vrat
  • posredovanje informacij glede informativnega dneva na srednjih šolah
  • vpis v srednje šole
  • urejanje dokumentacije
  • koordiniranje in izvajanje koncepta za nadarjene učence
 • Razvojno proučevalno in evaluacijsko delo
  • analize učnega uspeha
  • individualno spremljanje učencev
  • ugotavljanje socialne klime na šoli
  • sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji vzgojnega načrta
  • po potrebi sodelovanje na svetu staršev
 • Pedagoško posvetovalno delo
  • posvetovanja z vodstvom šole
  • svetovanje učiteljem ob vzgojnih in učnih problemih
  • svetovanje staršem
  • sodelovanje z učiteljskim zborom
  • koordinacija in sodelovanje z zunanjimi strokovnimi službami in institucijami (Center za socialno delo Izola, Društvo prijateljev mladine Izola, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, Zavod RS za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje – Karierno središče, Rdeči križ, Karitas)
 • Preventivno delovanje

Izvajali bomo razne preventivne vzgojne dejavnosti, s katerimi se šola trudi razvijati varno in spodbudno okolje ter skuša zadostiti potrebam po:

 • varnosti, sprejetosti, pripadnosti in vključenosti,
 • individualnosti, uspešnosti in potrjevanju,
 • svobodi, izbiri, ustvarjalnosti, gibanju in sprostitvi.

Druge naloge

  • sodelovanje pri oblikovanju učnih skupin
  • sodelovanje pri načrtovanju reševanja socialnih stisk (šole v naravi ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa
  • vodenje dokumentacije otrok s posebnimi potrebami
  • urejanje, vodenje in arhiviranje šolske dokumentacije hospitacije v 1. razredih in PB ter vodenje statistik in arhivskega gradiva

Učenci s posebnimi potrebami, učenci z učnimi težavami, nadarjeni učenci

Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. V ta program se lahko po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami usmerijo:

 • slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • otroci z avtističnimi motnjami.

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Učitelji tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku, jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk ter druge oblike pomoči.

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali v športu.

V 9-letni osnovni šoli sledimo konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje februarja 1999.

Odkrivanje nadarjenih učencev vključuje tri stopnje:

 • Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni

Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka ob koncu 3. razreda (ali katerega koli drugega razreda) po določenih kriterijih na osnovi učiteljevega poznavanja učencev in njegovega pisnega mnenja o učencih brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Sledi seznanitev staršev z nadaljnjimi postopki in pridobitev soglasja za izvedbo postopka identifikacije.

 • Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in se izvaja v 4. razredu (ali v katerem koli drugem razredu). Vključuje tri merila: učiteljeva ocena učenca (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec je identificiran kot nadarjen učenec, če na enem od meril dosega nadpovprečen rezultat. Ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega, sprejme razredni učiteljski zbor.

 • Seznanitev in mnenje staršev

Je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, pridobi tudi njihovo mnenje o otroku in soglasje za nadaljnje delo z otrokom.

Delo z nadarjenimi učenci lahko poteka na več načinov:

 • kot prilagoditev vzgojno-izobraževalnega dela v okviru pouka (notranja diferenciacija)
 • v obliki raznih dejavnosti, pri katerih učenec sodeluje (dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, tekmovanja, tabori, sobotne šole, tematske delavnice, ogledi in obiski).
Skip to content