Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKI RED

V skladu z 60.e členom ZOsn-UPB3 (Ur.l. 81./06 in 102/07), mnenja sveta staršev (z dne 26. 5. 2009), učiteljskega zbora (z dne 18. 5. 2009) ter na osnovi Vzgojnega načrta Osnovne šole Livade Izola je svet šole na predlog ravnateljice šole sprejel na redni seji dne 28. 5. 2009

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Na osnovi vzgojnega načrta šole in v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev je šola natančneje opredelila in določila:

 • dolžnosti in odgovornosti učencev,
 • načine zagotavljanja varnosti,
 • pravila obnašanja in ravnanja,
 • vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
 • organiziranost učencev,
 • opravičevanje odsotnosti ter
 • sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

Poleg določil iz Vzgojnega načrta šole se pri uporabi in izvajanju upoštevajo določila temeljne zakonodaje, in sicer:

 • Zakon o osnovni šoli,
 • Zakon o vrtcih,
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 • Zakon o delovnih razmerjih,
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah,
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja,
 •  Zakon o varstvu osebnih podatkov,
 • Zakon o varstvu pred požarom,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • ter s tem v zvezi sprejeti predpisi in interni akti šole.

II. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
Dolžnosti in odgovornosti učencev so:

 • spoštujejo hišni red in pravila šolskega reda,
 • varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
 • sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice ter imajo spoštljiv odnos do narave,
 • imajo odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja,
 • spoštujejo pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
 • imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • ne ovirajo in ne motijo učencev in učiteljev pri delu,
 • skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih,
 • redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • primerno zastopajo šolo pri vseh oblikah, ki jih šola organizira,
 • v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce šole.

Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene z vzgojnim načrtom šole ter sprejetimi predpisi.
Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za učence s posebnimi potrebami, če z vzgojnim oziroma izobraževalnim programom ni drugače določeno.

III. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
Za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja nad in med učenci šola izvaja preventivne in aktivne ukrepe ter posebno varstvo učencev.

1. Preventivni ukrepi
Šola izvaja preventivne ukrepe tako, da:

 • svetuje in usposablja učence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme,
 • preprečuje učencem dostop do nevarnih snovi in naprav,
 • zagotavlja, da so objekti, učila, oprema, stroji in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,
 • usposablja delavce za varno delo,
 • varuje osebne podatke,
 • zagotavlja ustrezno število spremljevalcev na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje učnih načrtov,
 • zagotavlja učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice,
 • seznanja učence in starše z načrtom varnih poti.

2. Aktivni ukrepi
Šola zagotavlja naslednje aktivne ukrepe:

 • dežurstvo v prostorih in na šolskih površinah,
 • kontrola vstopa obiskovalcev šole,
 • ukrepi v primeru nezgod in epidemij,
 • v skupnih šolskih prostorih ni več oseb, kot je glede na prostor predvideno,
 • določen čas in načini uporabe igrišč in drugih zunanjih površin šole,
 • opredeljen način prihoda in odhoda učencev v šolo,
 • oblikovanje oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • vključevanje učencev v tečaj za vožnjo s kolesi in opravljanje kolesarskega izpita,
 • opravljanje tehničnih pregledov koles učencev petih razredov pred kolesarskim izpitom,
 • nadzor v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov ali snovi v šolo.

Ne glede na določbo sedme alineje te točke lahko šola občasno organizira vzgojno-izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z namenom, da se učencem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk.

3. Posebno varstvo učencev
Šola mora učence varovati pred:

 • nadlegovanjem,
 • trpinčenjem,
 • zatiranjem,
 • diskriminacijo,
 • nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih:
  • namerno poniževali drugi učenci,
  • delavci šole in
  • druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor.

IV. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

1. OBNAŠANJA
V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos do:

 • sošolcev,
 • delavcev in
 • obiskovalcev.

Učenci in delavci šole so dolžni:

 • uresničevati cilje in programe šole,
 • skrbeti za urejenost, čistočo, disciplino in prijetno počutje v šoli,
 • zagotoviti varnost udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 • preprečevati škodo ipd.

Učenci so dolžni:

 • upoštevati hišni red, sprejeta navodila oziroma opozorila razrednikov, dežurnih učiteljev ter ostalih delavcev šole,
 • prinašati predpisana oziroma zahtevana učila in učne pripomočke k pouku in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela,

2. RAVNANJA
2.1 Prihajanje učencev v šolo

 • Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
 • Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem predhodno pisno obvestili šolo.
 • V šolo vstopajo učenci ob določeni uri, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila.
 • Če učenec na razredni stopnji, od 1. do 4. razreda, zamudi dogovorjeni prihod v jutranje varstvo ali k pouku, starši pospremijo učenca do jedilnice oziroma učilnice in ga predajo učiteljicam oz. razredničarki.
 • V primeru, če učenec čaka na pouk v garderobi in ne upošteva dogovorjenih pravil dežurnih učiteljic, mora zapustiti garderobo in na pričetek pouka počakati pred šolo.
 • Učenci lahko prihajajo v šolo s kolesom/skirojem ipd. in ga zavežejo ob stojala za kolesa .
 • Znotraj ograjenega prostora vožnja s kolesi/skiroji ipd. ni dovoljena.
 • Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.
 • Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ipd. prepovedan. Če učenec v šolo pride z rolerji, mora imeti s seboj obutev, saj se lahko del pouka izvaja tudi v okolici šole.

2.2 Odpiranje učilnic

 • Učenci od 6. do 9. razreda morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.
 • Učenci od 1. do 5. razreda počakajo učitelja v učilnici.

2.3 Odhajanje učencev iz šole

 • Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
 • Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.
 • Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo.

2.4 Izjemni odhodi učencev med poukom

 • Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši in obvestilo posredujejo razredniku ali nadomestnemu razredniku.
 • V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali sepoškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti šolsko svetovalno delavko.
 • Šolska svetovalna delavka obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
 • Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.
 • Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev ali v poseben zapisnik.
 • V primeru, da starši niso dosegljivi in ni potrebna nujna medicinska pomoč, učenec nanje počaka v spremstvu strokovnega delavca.

2.5 Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti

 • V popoldanskem času odklepa vrata mentor interesne dejavnosti, h kateri je učenec namenjen.
 • Mentorji/ zunanji trenerji pridejo po učence vključene v OPB in jih tudi pripeljejo nazaj v skupino.
 • Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov
 • Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k dopolnilnim dejavnostim.

2.6 Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

 • Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno.
 • V učilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnatelja.
 • Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
 • Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

2.7 Pouk

 • Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.
 • Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami.
 • Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.
 • Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki, ravnateljici ali pomočnici ravnateljice, v posebnih situacijah pa lahko učitelj pošlje tudi reditelja po svetovalno delavko ali ravnateljico.
 • Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj, in ko je učilnica urejena.

2.8 Varnost med odmori

 • V ugodnem vremenu naj gredo učenci med aktivnim odmorom na prosto. V tem času mora dežurni učitelj biti ves čas prisoten ter imeti pregled in kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih.
 • Učenci se med rekreativnim odmorom obvezno preobujejo. Vsi morajo imeti ključke garderobnih omar. Ob petkih učenci izpraznijo garderobne omarice in pustijo odprta vrata, da čistilka lahko očisti omarice in da se omarice prezračijo.
 • Učencev naj bo na vadbenem in igralnem prostoru toliko, da je še omogočena normalna in varna igro.
 • Med aktivnim odmorom mora biti dežurni učitelj pozoren na morebitne dejavnike, ki bi lahko povzročili nesrečo, in jih mora sproti odstranjevati.
 • Med aktivnim odmorom uporabljamo predvsem takšne vsebine, ki jih učenci že obvladajo.
 • Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati skupine ali prostora, kjer se odvija po programu določena aktivnost.

2.9 Varstvo vozačev

 • Učenci, ki odhajajo domov s šolskim prevozom, so lahko vključeni v varstvo vozačev.
 • V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v šolski knjižnici.
 • Učenci so dolžni upoštevati navodila strokovnih delavcev.
 • Učenci so dolžni opozoriti strokovne delavce na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

2.10 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

 • Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.
 • Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.
 • V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. Če se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.
 • Če je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine …), je šola dolžna o tem obvestiti tudi policijo. V tem primeru je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.

2.11 Spoštovanje šolske in tuje lastnine

 • Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
 • V šolskih prostorih in pri izven šolskih dejavnostih, ki jih organizira šola, učenci varujejo in spoštujejo svojo, tujo in šolsko lastnino.
 • Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v šolo, naj učenci ne nosijo seboj.
 • Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
 • Če učenci namerno povzročajo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo odpraviti oz. povrniti njihovi starši oz. skrbniki.

2.12 Nenasilno vedenje
V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno:

 • kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno),
 • kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil in/ali prinašanje le-teh,
 • uporabljati kakršnekoli nevarne predmete, s katerimi lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

Če učenec s svojim vedenjem ogroža ostale, mora v spremstvu staršev zapustiti šolo. Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Določene oblike sporov se rešujejo tudi s pomočjo mediacije.

2.13 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

 • Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
 • Vsi delavci in učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
 • V primeru večje poškodbe inventarja in opreme se razjasni dogodek in določi odgovornost po načelu restitucije.

2.14 Druge oblike ravnanj
V primeru kršenja hišnega reda strokovni delavec:

 • zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko,
 • zapiše obvestilo v dnevnik.
  V primeru hujših kršitev pa informacijo posreduje razredniku in:
 • telefonsko obvesti starše,
 • povabi starše na razgovor,
 • predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu,
 • predlaga razgovor pri ravnatelju.

2.15 Ravnanja v šolskem prostoru – PRILOGE

3 DEŽURSTVA
Dežurstva potekajo:

 • pred pričetkom pouka,
 • med odmori,
 • po pouku.

Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni:

 • na hodnikih in stopniščih,
 • v učilnicah in jedilnici,
 • v garderobah in sanitarijah ter
 • na zunanjih površinah, namenjenim rekreaciji.

3.1 Dežurstva učiteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo dežurstvo v posameznih šolskih prostorih.
Učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda.
Naloge učiteljev:

 • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,
 • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru,
 • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
 • nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja,
 • nadzorujejo garderobe učencev.

Učitelj v jedilnici skrbi, da učenci:

 • mirno in urejeno prihajajo v jedilnico,
 • ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,
 • gredo k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
 • pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
 • po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
 • mirno in urejeno zapustijo jedilnico.

Učitelj v jedilnici lahko odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili. Učitelju v jedilnici pomaga/ta dežurni/a učenec/ca.

3.2 Dežurstva učencev
Učenci opravljajo dežurstva v razredu, jedilnici. Poimenski seznam izdela razrednik.

Dežurstvo v razredu – rediteljstvo
Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po tri reditelje, ki opravljajo svoje delo en teden in imajo naslednje naloge:

 • skrbijo, da so učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čisti in pospravljeni,
 • ob prihodu učitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti učencev,
 • po končani uri počistijo tablo in uredijo učilnico,
 • po malici pomagajo skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb opreme in odtujitve lastnine ter o tem poročajo razredniku oziroma izvajalcu učne ure,
 • opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

Dežurstvo v jedilnici
Razpored dežurstva učencev v jedilnici ureja vodja šolske prehrane v sodelovanju z razrednikom oddelka, ki izvaja dežurno službo v jedilnici.

Dežurni:

 • skrbi za urejenost omizja in čistočo jedilnice,
 • pomaga pri razdeljevanju obrokov hrane,
 • pomaga pri pospravljanju omizij.

3.3 Dežurstvo hišnika
Zaradi zagotavljanja varnosti dežurnih učencev in izvajanja šolskega reda opravlja hišnik obhode in dežurstvo:

 • pred poukom,
 • po pouku od 12.25 do 13. 15,
 • z obhodi v šolskem prostoru po razporedu, ki ga določi ravnatelj.

4 ŠOLSKA PREHRANA
Čas, način in pravila ravnanja v času:

 • zajtrka,
 • malice in
 • kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

4.1 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo:

 • kuhinjskemu osebju in
 • vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem, ki skrbijo za čistočo, vzdrževanje prostorov, opreme in naprav, ter delavcem, ki izvajajo predpisano kontrolo.

4.2 Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke učenci, ki jih določi razrednik (razredna reditelja ali reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomočjo učitelja skrbijo, da:

 • prevzamejo malico po končani 2. oz. 3. šolski uri,
 • malico razdelijo na kulturen način,
 • po malici vrnejo posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo,
 • po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očistijo učilnico.

Vsak učenec sam počisti in pospravi prostor, kjer je malical. Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki prejšnjo šolsko uro poučujejo v razredu.

4.3 Kosila
Učenci in učitelji morajo upoštevati:

 • urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom,
 • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
 • pravila ravnanja in obnašanja v jedilnici.

Jedilnik za tekoči mesec je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole.

5 UPORABA GARDEROBE

 • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
 • Učenci odložijo obutev ter vrhnjo garderobo v garderobnih omaricah.
 • Učenci morajo redno čistiti omarico, ob koncu tedna pa ostane odprta, da se lahko prezrači.
 • Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval popolnoma izprazniti omarico in jo očistiti.
 • Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

6 PREPOVEDI
Na šolskem prostoru ni dovoljeno:

 • kakršna koli oblika nasilja (nična toleranca do nasilja),
 • nestrpnost,
 • izsiljevanje,
 • motenje pouka in sošolcev pri delu,
 • ogrožanje varnosti pri praktičnem delu,
 • žprinašanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi,
 • prilaščanje tuje lastnine,
 • prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).
 • Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču,

Če delavec šole zazna ali opazi, da učenec ne spoštuje ali krši zgoraj navedene dogovore, dolžnosti ali prepovedi, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki mora ustrezno ukrepati.

7 OMEJITVE UPORABE NAPRAV IN PRIPOMOČKOV
7.1 Uporaba mobilnih telefonov

 • V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana.
 • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa razume, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
 • Če učenec mobilni telefon uporablja in tako ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame.
 • Odvzeti mobilni telefon učitelj ali učenec preda ravnatelju, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši.
 • Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli oziroma v šolskem prostoru.
 • Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

7.2 Prepoved snemanja

 • Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
 • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 • Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujšo kršitev hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

7.3 Predvajalniki glasbe
Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

7.4 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

 • Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej če z njimi moti pouk ali ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • Učitelj po svoji presoji po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole.
 • V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati nevarnih predmetov ali drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur …) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

V. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli – UPB3, št. Ur.l. 81/06 in 102/07 ).
Učencu se lahko izreče:

 • vzgojni ukrep, opredeljen v vzgojnem načrtu, ali
 • vzgojni opomin, opredeljen v Pravilniku o vzgojnih opominih v OŠ, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben.

1. Vzgojni ukrep
Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec šole.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z:

 • nudenjem podpore,
 • nudenjem pomoči in
 • vodenjem učenca k spremembi neustreznega vedenja in ravnanja.

Pri tem sodelujejo:

 • učenec,
 • starši /ali varuh učenčevih pravic/ in
 • strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov. Na podlagi strokovne odločitve se ukrep izvede.

Vzgojni ukrepi so lahko:

 • povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku,
 • zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov,
 • dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli,
 • odstranitev učenca od pouka, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka in napotitev k nadzornemu učitelju. Nadzorni učitelj se nahaja v zbornici šole. Seznam nadzornih učiteljev pripravi pomočnica ravnateljice in je izobešen na oglasni deski v zbornici,
 • začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka,
 • ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil in s pridobljenimi statusi,
 • obvezni vsakotedenski kontakti s starši,
 • pogostejši prihodi staršev v šolo na razgovor,
 • prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov.

Pri vzgojnem ukrepanju je treba učencu zagotavljati uresničevanje njegovih temeljnih pravic:

 • varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in telesno integriteto,
 • pri odločitvi o izbiri ukrepa mora razrednik oziroma drug pristojni organ upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove vzgojne in druge učinke.
  O uvedbi in poteku postopka vzgojnega ukrepanja se vodi pisna dokumentacija, ki vsebuje zlasti predlog za uvedbo postopka:
 • zapisnik o obravnavi,
 • izjava oziroma zagovor učenca,
 • odločitev o vzgojnem ukrepu in njegovi izvršitvi,
 • druge pisne izjave, ki so nujne za pravilno izvedbo tega postopka. Zapise vodi razrednik oziroma svetovalna služba ali oseba, ki vodi obravnavo.

Učencu in njegovim staršem pojasnimo:

 • razloge za takšno odločitev,
 • obliko in trajanje ukrepa ter
 • načine, s katerimi bomo preverili, ali je ukrep učinkoval.

V primerih, ko to ni mogoče (npr. odstranitev učenca od šolske ure), se razgovor opravi čim prej, praviloma še isti dan. Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč in se mu morajo podrediti.

2. Vzgojni opomin
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda.

Izrekanje vzgojnih opominov
Postopek izrekanja vzgojnih opominov se izvaja na podlagi Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 76/2008).

3. Individualizirani vzgojni načrt
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli: 

 • konkretne vzgojne dejavnosti,
 • postopke in
 • vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.

Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca. Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta.

4. Prešolanje brez soglasja staršev
V skrajnem primeru je posledica treh izrečenih vzgojnih opominov premestitev učenca v drugo šolo brez soglasja staršev, če učenec kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.

Opomba: Ko je učencu izrečen drugi vzgojni opomin v šolskem letu, mora šola o tem obvestiti učenčeve starše.

Pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo si šola pridobi strokovna mnenja centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.

Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum vključitve v to šolo.

5. Varstvo pravic
Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo razredniku, šolski svetovalni službi ali ravnatelju ugovor glede vzgojnega delovanja šole.
Ugovor:
se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oziroma se pošlje po pošti v osmih dneh po prejetju odločitve.

Učenčevi starši lahko podajo zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu ugovor), če menijo, da so odločitve v zvezi z vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih neutemeljene oziroma nepravilne.

Na prvi stopnji odloča ravnatelj v naslednji primerih:

 • glede pravic in dolžnosti učenca, če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ,
 • odložitvi začetka šolanja,
 • o odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije.

Pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi:

 • z uresničevanjem pravic in
 • dolžnosti otroka oziroma učenca.

Izmed članov pritožbene komisije imenuje predsednik sveta šole pet članov, ki odločajo v posameznem primeru.
Člani komisije za posamezni primer so:

 • trije predstavniki delavcev šole in
 • dva zunanja člana (predstavnik staršev in strokovni delavec druge šole).

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.
Postopke vodenja in odločanja lahko šola uredi s Poslovnikom o delu pritožbene komisije.

VI. ORGANIZIRANOST UČENCEV

1. Oddelčna skupnost
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
 • si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

2. Skupnost učencev šole
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

3. Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

4. Predlogi, mnenja in pobude učencev
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.
Učenci lahko posredujejo mnenja in pripombe tudi anonimno v nabiralnik.

VII. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

1. Odsotnost od pouka

 • Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka.
 • Če šola ni obveščena o vzroku izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, šola obvesti starše o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.  Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše
 • Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s temi pravili.
 • Za čas odsotnosti se je učenec sam dolžan pozanimati o delu v šoli.

2. Napovedana odsotnost

 • Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
 • Starši lahko zaprosijo za odsotnost od pouka v strnjeni obliki ali v več delih.
 • Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje.
 • Za udeležbo oz. odsotnost učenca mora predhodno pridobiti soglasje staršev.
 • Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka, daljši od pet dni.

3. Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

 • Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
 • Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve
 •  Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.
 • Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

4. Neopravičeni izostanki

 • Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, starše obvestimo, ko ugotovimo, da učenca ni pri pouku.
 • Ob neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se skupaj z učencem pogovori o njegovih težavah in nadaljnjem delu.

5. Odhod učenca od pouka

 • Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, pedagoginjo, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca.
 • Če učenec med poukom samovoljno zapusti šolo, učitelj poskrbi, da se o odhodu obvesti starše.
 • Učenec lahko zapusti skupino na organiziranih dnevih dejavnosti s pisnim opravičilom staršev.

5.1 Izjema
Ne glede na določbe teh pravil se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

VIII. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

1. Zdravstveni pregledi
Šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev (zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja).

2. Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nego zob

 • izvaja medicinska sestra,
 • v šolski zobni ambulanti se opravljajo sistematski pregledi zob,
 • zobozdravnica in asistentka se z izvajanjem vsebin zdravstvene vzgoje lahko vključujeta neposredno v pouk.

3. Sodelovanje šole s starši na področju zdravstvenega varstva učencev:

 • obveščanje o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev,
 • razrednik posebej obvesti in pridobi pisna soglasja staršev za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu,
 • razrednik obvesti starše, če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju.

4. V primeru epidemij ali nalezljivih bolezni

 • šola obvešča starše o raznih epidemijah in ob tem izda tudi ustrezna navodila,
 • starši, katerih otroci imajo nalezljivo bolezen, so dolžni o tem obvestiti šolo (po potrebi pridobijo mnenje zdravnika glede nadaljnjih ukrepov).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. Prehodne določbe
a) Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve Pravil šolskega reda, vendar najdlje do 31. 8. 2009.
b) Vsi vzgojni ukrepi, izrečeni na podlagi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, se izbrišejo najkasneje do 1. septembra 2009.

2. Končne določbe
a) Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.
b) Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, kot je bil sprejet akt. Pravila šolskega reda se objavijo tudi v publikaciji.

3. Veljavnost
Pravila šolskega reda je sprejel svet šole na redni seji dne 28. 5. 2009 in se začne uporabljati s 1. septembrom 2009.