Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKI RED

Na podlagi 60.e člena Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.) je svet Osnovne šole Livade Izola dne 28. 2. 2024 sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
V OSNOVNI ŠOLI LIVADE IZOLA

1. člen
(namen pravil)

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnost ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

2. člen
(opredelitev pojmov)

a. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki obiskuje pouk v Osnovni šoli Livade Izola in ni delavec šole.
b. Mlajši učenec je učenec od 1. do 5. razreda.
c. Starejši učenec je učenec od 6. do 9. razreda.
d. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
e. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in najtežje.
f. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je v skladu s temi pravili.
g. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv šole na ugotovljeno kršitev.

3. člen
(dolžnosti in odgovornosti učencev )

Dolžnosti in odgovornosti učenca so, da:

 • ravna v skladu s Pravili šolskega reda in Hišnega reda,
 • redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice,
 • spoštuje pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
 • ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • skrbno prinaša šolske potrebščine,
 • primerno zastopa šolo pri vseh oblikah, ki jih šola organizira,
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
 • ima odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja,
 • ne ovira in ne moti učencev in učiteljev pri delu,
  − skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih,
 • v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvesti strokovne delavce šole.

4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev. Učenci so dolžni upoštevati navodila dežurnih učiteljev.

Učencem zagotavljamo varnost:

 • z doslednim izvajanem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • z izvajanem osnovnega preventivnega zdravstvene ga programa;
 • z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
  • vključevanje učencev v tečaj za vožnjo s kolesi in opravljanje kolesarskega izpita,
  • opravljanje tehničnih pregledov koles učencev petih razredov pred kolesarskim izpitom,
  • obveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
  • seznanjenje učencev in staršev z varnimi dohodi do šole s prometno varnostnim načrtom, ki je objavljen na spletni strani šole
 • z dežurstvom učiteljev pred in po pouku ter med rekreativnimi odmori;
 • z oblikovanjem oddelkov in skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
 • z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje učnih načrtov.

Naloge dežurnih učiteljev:

Učitelji dežurajo pred in po pouku, v času rekreativnega odmora, med kosilom učencev v jedilnici. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, učilnicah, jedilnici in straniščih.

5. člen
(pravila obnašanja in ravnanja)

Obnašanje med poukom

 • Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.
 • V času pouka so učenci prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne potrebščine, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo.
 • Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k dežurnemu učitelju oz. svetovalni delavki, ravnateljici ali pomočnici ravnateljice.
 • Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice.
 • Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj, in ko je učilnica urejena.

5.a člen
(pravila obnašanja in ravnanja na videokonferenčnih srečanjih med poukom na daljavo)

Na videokonferenčnih srečanjih veljajo enaka pravila obnašanja in ravnanja kot v šolskih učilnicah in rednem pouku.

 • Učenci se v videokonferenčno sobo prijavijo s pravim imenom in priimkom.
 • K videokonferenčnemu srečanju se učenci prijavijo pravočasno.
 • Učenci naj imajo pri sebi učne pripomočke in gradivo, ki ga za delo potrebujejo.
 • Učenci imajo med videokonferenčnim srečanjem vključene kamere in mikrofone, razen če se z učiteljem ne dogovorijo drugače.

Gibanje učencev v šolo

 • Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
 • Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo.
 • Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih in zunanjih šolskih površinah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
 • Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.
 • Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem predhodno pisno obvestili šolo. Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico.
 • Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici. Med rekreativnim odmorom gredo učenci ven.
 • V času pouka učenci ne zapuščajo šolskega prostora.
 • Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če o odhodu starši pisno obvestijo razrednika ali nadomestnega razrednika oz. učitelja, ki učenca tisto uro poučuje.
 • V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti šolsko svetovalno delavko oziroma drugo odgovorno osebo. Ta obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
 • Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakaj učitelje v učilnicah. Učenci predmetne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje pred učilnicami.

Reditelji
Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po tri reditelje, ki opravljajo svoje delo en teden in imajo naslednje naloge:

 • če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje,
 • skrbijo, da so učilnica oz. prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 • ob prihodu učitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti učencev,
 • po končani uri počistijo tablo in uredijo učilnico,
 • v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb opreme in odtujitve lastnine ter o tem poročajo razredniku oziroma izvajalcu učne ure,
 • opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik,
 • prevzamejo malico po končani 2. oz. 3. šolski uri,
 • po malici pomagajo skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • vrnejo posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo.

Oblačila in obutev

 • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
 • Učenci odložijo obutev ter vrhnjo garderobo v garderobnih omaricah.
 • Učenci morajo redno čistiti omarico, ob koncu tedna pa ostane odprta, da se lahko prezrači.
 • Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval popolnoma izprazniti omarico in jo očistiti.
 • Pri pouku športa so učenci obuti v športna oblačila in obuti v športne copate.
 • Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti oblečeni obuti v skladu z navodili učiteljev.

Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav

 • Med poukom in drugih organiziranih dejavnostih VI dela (ŠD; ND….) je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana.
 • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon oziroma drugo elektronsko napravo, zanjo v celoti odgovarja, šola pa razume, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
 • Če učenec mobilni telefon uporablja in tako ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame.
 • Učenec mobilni telefon, ki ga je brez dovoljenja uporabljal v času pouka izklopi in ga izroči učitelju. Učitelj preda mobilni telefon ravnatelju, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. Starše o odvzemu telefona obvesti učitelj, ki telefon odvzame.
 • Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli oziroma v šolskem prostoru med vzgojnimi izobraževalnimi dejavnostmi razen v primeru učiteljevega privoljenja.
 • Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone in druge elektronske naprave ne odgovarja.

Prehrana

 • Malico uživajo v učilnici, kosilo v jedilnici oz. učilnici. Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj.
 • Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnic oz. učilnice.
 • Torbe pustijo učenci zložene v garderobi ali pred učilnicami, kjer so imeli zadnjo uro pouk.

Prepovedi in omejitve
Na šolskem prostoru ni dovoljeno:

 • kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev,
 • uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje,
 • kakršna koli oblika nasilja (nična toleranca do nasilja),
 • namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole,
 • neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa,
 • vstopanje v šolo z rolerji ali skiroji,
 • fotografiranje in snemanje,
 • vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljujejo kot kazniva.

Če delavec šole zazna ali opazi, da učenec ne spoštuje ali krši zgoraj navedene dogovore, dolžnosti ali prepovedi, je dolžan zapisati zapis o dogodku in ukrepati v skladu s Pravili šolskega reda (o tem obvesti razrednika oz. svetovalno službo).

Na območje šole in površin, ki sodijo v šolski prostor ni dovoljeno prinašati in v njih uporabljati ali zgolj posedovati nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi, kot so alkohol, tobačni izdelki, elektronske cigarete, prepovedane droge, druga psihoaktivna sredstva in nevarni predmeti (kot so pirotehnična sredstva, noži, sekire, strelno orožje, drugo orožje, drugi ostri ali koničasti predmeti, različno orodje kot so izvijači, kladiva, žeblji, vijaki, vrtalniki ipd).

Prepoved iz prejšnjega odstavka velja za vse dni in tudi za primere, ko se vzgojno izobraževalno delo ne izvaja kot pouk (dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi …).

Če strokovni delavec šole sumi, da učenec poseduje nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih), s katerim bi lahko ogrozil svoje zdravje ali življenje ali bi lahko ogrozil zdravje in življenje drugih učencev, zaposlenih ali obiskovalcev, o tem obvesti ravnatelja, če to ni mogoče pa pomočnika ravnatelja in učenca, skupaj z osebnimi predmeti (torbo, jakno, bundo ipd) pospremi k ravnatelju oziroma pomočniku ravnatelja.

Pregled osebnih predmetov učenca opravi ravnatelj, lahko pa za to pooblasti tudi drugega strokovnega delavca (za posamezen primer ali za vse primere).

Pregled osebnih predmetov učenca se opravi nemudoma v prisotnosti ravnatelja (ali pomočnika ravnatelja, če ravnatelj ni dosegljiv), učenca in svetovalnega delavca.
Ravnatelj ali pooblaščeni strokovni delavec pozove učenca, da sam zloži na za to namenjen prostor vse predmete, ki jih ima pri sebi. Če učenec to odkloni, sme ravnatelj ali pooblaščeni strokovni delavec sam poseči v šolsko torbo, drugo torbo in vrhnja oblačila učenca in najdene predmete odložiti na za to namenjen prostor.

Svetovalni delavec vodi zapisnik o pregledu osebnih predmetov učenca. Zapiše osebna imena prisotnih, kraj, datum in uro pregleda osebnih predmetov in opredelitev razloga zanj. Ko so osebni predmeti učenca zloženi na za to namenjenem prostoru, svetovalni delavec za zapisnik napiše, ali so med njimi tudi nedovoljeni ali nevarni predmeti ali snovi in kateri. Zapisnik se zaključi z zaznambo odvzema predmeta, opisom odvzetega predmeta in navedbo kraja hrambe do prevzema s strani staršev. Če pri pregledu osebnih predmetov učenca nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih) ni bil najden, se zapisnik zaključi s takšno ugotovitvijo.

Predmeti, razen eventualno odvzetih, se po končanem pregledu vrnejo učencu.
O tem, da je bil opravljen osebni pregled predmetov učenca, razlogu zanj in ugotovitvah svetovalni delavec še isti dan obvesti starše učenca.

Odvzeti predmet shrani v tajništvu šole in o odvzemu obvesti starše. Ti odvzeti predmet osebno prevzamejo v tajništvu po predhodnem dogovoru z ravnateljico.

Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi

 • Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem predhodno pisno obvestili šolo. Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico.
 • Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka.
 • Šolo so dolžni seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanju učencu.
 • Šola ne sme izročit učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša, ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

6. člen
(kršitve)

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje.

7. člen
(postopki in ukrepi v primeru kršitev)

V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslanja načela:

 • Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
 • Spore je potrebno najprej reševati na miren način.
 • Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo.
 • Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.
 • Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojenega ukrepa je potrebno upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera.
 • Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne s strani.
 • Pri kršitelju se o isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
 • Varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in telesno integriteto.
 • Pri odločitvi o izbiri ukrepa mora razrednik oziroma drug pristojni organ upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove vzgojne in druge učinke.

Vzgojni postopki in ukrepi so natančno zapisani v prilogi A.

8. člen
(tričlanski posvetovalni organ)

Tričlansko posvetovalno telo, ki ga sestavlja razrednik in dva strokovna delavca, obravnava težje in najtežje kršitve. Skliče ga razrednik za vsak primer posebej (ad hoc).
Tričlansko posvetovalno telo predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh kršitev.

9. člen
(organiziranost učencev)

Oddelčna skupnost
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
 • si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

Predlogi, mnenja in pobude učencev
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.
Učenci lahko posredujejo mnenja in pripombe tudi anonimno v nabiralnik.

10. člen
(opravičevanje odsotnosti)

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok.

Odsotnost od pouka

 • Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka.
 • Če šola ni obveščena o vzroku izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, šola obvesti starše o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
 • Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše.
 • Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ustrezno ukrepa.
 • Za čas odsotnosti se je učenec sam dolžan pozanimati o delu v šoli.

Napovedana odsotnost

 • Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
 • Starši lahko zaprosijo za odsotnost od pouka v strnjeni obliki ali v več delih.
 • Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. Za udeležbo oz. odsotnost učenca mora predhodno pridobiti soglasje staršev.
 • Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka, daljši od pet dni.

Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

 • Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
 • Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve.
 • Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.
 • Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

Neopravičeni izostanki

 • Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, starše obvestimo, ko ugotovimo, da učenca ni pri pouku.
 • Ob neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se skupaj z učencem pogovori o njegovih težavah in nadaljnjem delu.

Odhod učenca od pouka

 • Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, pedagoginjo, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca.
 • Če učenec med poukom samovoljno zapusti šolo, učitelj poskrbi, da se o odhodu obvesti starše.
 • Učenec lahko zapusti skupino na organiziranih dnevih dejavnosti s pisnim opravičilom staršev.

Izjema
Ne glede na določbe teh pravil se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

11. člen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

Zdravstveni pregledi
Šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev . Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3. in 5. razredu, medtem ko se v 8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled.

Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nego zob
Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob.
Izvaja ga medicinska sestra V šolski zobni ambulanti se opravljajo sistematski pregledi zob. Zobozdravnica in asistentka se z izvajanjem vsebin zdravstvene vzgoje lahko vključujeta neposredno v pouk.

Sodelovanje šole s starši na področju zdravstvenega varstva učencev:

 • obveščanje o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev,
 • razrednik posebej obvesti in pridobi pisna soglasja staršev za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu,
 • razrednik obvesti starše, če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju.

V primeru epidemij ali nalezljivih bolezni

 • šola obvešča starše o raznih epidemijah in ob tem izda tudi ustrezna navodila,
 • starši, katerih otroci imajo nalezljivo bolezen, so dolžni o tem obvestiti šolo (po potrebi pridobijo mnenje zdravnika glede nadaljnjih ukrepov).

Dolžnost seznanitve

Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

12. člen
(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

Pravila šolskega reda začnejo veljati po sprejetju na Svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

Pravila šolskega reda so začela veljati 29. 2. 2024.

Predsednica Sveta zavoda:
Stasa Jug

Ravnateljica:
Maja Cetin

 

 

Skip to content