Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKA PREHRANA

Za učence pripravljamo v naši kuhinji zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (za našo šolo pripravljajo kosila na OŠ Vojke Šmuc):

 • zajtrk (namenjen vsem prijavljenim učencem v jutranjem varstvu);
 • dopoldanska malica (namenjena vsem učencem);
 • kosilo (namenjeno vsem učencem, obvezno za učence v podaljšanem bivanju; priporočamo učencem, ki imajo izbirne predmete 7. šolsko uro);
 • popoldanska malica (za učence v podaljšanem bivanju).

Pripravljamo tudi dietne malice po priporočilu zdravnika , zdravniško potrdilo je potrebno priložiti za tekoče leto. Zaradi nastale Covid situacije je prepovedano prinašanje hrane v šolo, pijačo ( vodo) lahko prinesejo učenci v šolo v svoji steklenički, z vodo jo napolnijo že doma.

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo starši:

Posamezni dnevni obrok – ZAJTRK je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

 • vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 8.00 ure.

Posamezni dnevni obrok – MALICA , KOSILO in POPOLDANSKA MALICA je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

 • isti dan odsotnosti učenca pred začetkom pouka, in sicer do 8.00 ure.

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:

 • športnih,
 • kulturnih in
 • drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka do 8.00 ure obvestijo administratorko v računovodstvu o njegovi ponovni  prisotnosti pri pouku.

Stroške prehrane lahko poravnate s posebnimi položnicami ali preko trajnika do predpisanega datuma.

KOSILA organiziramo v sodelovanju z Osnovno šolo Vojke Šmuc, zato Vas naprošamo, da:

 • poravnate denarne obveznosti za tekoči mesec do datuma, napisanega na položnici;
 • vašo namero o odjavi kosil za daljše obdobje sporočite do prvega v mesecu;
 • za učence, ki imajo izbirne predmete in niso naročeni na kosilo, priporočamo, da se pravočasno občasno prijavijo na kosila ( npr. le ob določenih dnevih).

Vse dodatne informacije v zvezi z odjavo in ponovno prijavo obrokov vam bomo posredovali na 1. roditeljskem sestanku, kasneje boste oddali tudi izpolnjeno in podpisano pogodbo o prehrani, razdelili pa vam bomo tudi obrazce za enostavnejši način plačevanja po trajniku.

 Podrobnejša navodila o prijavi in odjavi obrokov najdete na spletni strani naše šole.

V Občini Izola je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Izola. V njem so določeni vrsta in višina enkratnih denarnih pomoči ter roki za oddajo vlog na Center za socialno delo Izola. Vlagatelji lahko vlagajo zahtevke za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, plačilo kosil  … Pri občasnih težavah plačevanja večjih obrokov (npr. šole v naravi) se starši lahko oglasijo tudi pri šolski svetovalni delavki in izpolnijo vlogo za pomoč iz šolskega sklada.

Na šoli bo organizirana prehrana za vse učence od 1. do 9. razreda.

Malica je obvezna za vse učence. Z malico in kosilom smo pričeli s 1. 9. 2021.

CENIK ŠOLSKE PREHRANE

VRSTA OBROKA CENA
zajtrk 0,74 €
malica 0,90 €
malica v OPB 0,87 €
kosilo 1.–5. raz. 3,20 €
kosilo 6.–9. raz. 3,60 €

Če bo prišlo do spremembe cene, bodo starši pravočasno obveščeni.

KOSILA organiziramo v sodelovanju z Osnovno šolo Vojke Šmuc, zato Vas naprošamo, da:
– poravnate denarne obveznosti za tekoči mesec do datuma, napisanega na položnici;
– vašo namero o odjavi kosil za daljše obdobje sporočite do prvega v mesecu;
– za učence, ki imajo izbirne predmete in niso naročeni na kosilo, priporočamo, da se pravočasno občasno prijavijo na kosila ( npr. le ob določenih dnevih).

Vse dodatne informacije v zvezi z odjavo in ponovno prijavo obrokov vam bomo posredovali na 1. roditeljskem sestanku. Pogodbo o prehrani ste prejeli po pošti.

Izpolnjeno pogodbo in obrazec bodo učenci oddali razredničarki v šoli do dogovorjenega datuma.

Podrobnejša navodila o prijavi in odjavi obrokov najdete na spletni strani naše šole.

V Občini Izola je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Izola. V njem so določeni vrsta in višina enkratnih denarnih pomoči ter roki za oddajo vlog na Center za socialno delo Izola. Vlagatelji lahko vlagajo zahtevke za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, plačilo kosil… Pri občasnih težavah plačevanja večjih obrokov (npr. šole v naravi) se starši lahko oglasijo tudi pri šolski svetovalni delavki in izpolnijo vlogo za pomoč iz šolskega sklada.

Prijavnica za prehrano v šolskem letu 2020/21

Sprememba cenika šolske prehrane 2020

Pravila šolske prehrane junij 2014

Pravila šolske prehrane februar 2013

Pravila šolske prehrane 2019

Anketa za malico
Anketa za kosilo

Anketa o o spremljevalnih dejavnostih na šoli, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje