Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKA PREHRANA

Za učence pripravljamo v naši kuhinji zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (za našo šolo pripravljajo kosila na OŠ Vojke Šmuc):

  • zajtrk (namenjen vsem prijavljenim učencem v jutranjem varstvu);
  • dopoldanska malica (namenjena vsem učencem);
  • kosilo (namenjeno vsem učencem, obvezno za učence v podaljšanem bivanju; priporočamo učencem, ki imajo izbirne predmete 7. šolsko uro);
  • popoldanska malica (za učence v podaljšanem bivanju).

Pripravljamo tudi dietne malice po priporočilu zdravnika (obvezno veljavno zdravniško potrdilo predložiti v začetku leta!). Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.

Naročnik-plačnik je posamezen obrok za odsotnega učenca dolžan pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo starši: po e-pošti: prehrana@oslivade.si  ali po telefonu na številko: 05 662 55 63.

Posamezni dnevni obrok, ZAJTRK,  je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

  • vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 8.00.

Posamezni dnevni obrok, MALICA, KOSILO oziroma POPOLDANSKA MALICA, je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

  • isti dan odsotnosti učenca pred začetkom pouka, in sicer do 8.00.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

V kolikor naročnik-plačnik posameznega obroka ne odjavi pravočasno ali ga sploh ne odjavi, plača polno ceno obroka. To velja tudi za učence, ki imajo subvencionirano prehrano. Odjava za nazaj ni možna.

Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka obvestijo administratorko v računovodstvu o njegovi ponovni prisotnosti pri pouku do 8.00 ure.

V primeru odsotnosti učenca, ko je kosilo plačano (nepravočasna odjava), lahko obrok kosila starši prevzamejo v šolski kuhinji in ga odnesejo v svoji primerni embalaži domov.

Zunanji odjemalci kosil lahko prevzamejo obrok (v primerni in higiensko neoporečni posodi za transport hrane) najkasneje do 14. ure.

Stroške prehrane lahko poravnate s posebnimi položnicami ali preko trajnika do predpisanega roka.

CENIK ŠOLSKE PREHRANE

VRSTA OBROKA CENA
zajtrk 0,74 €
malica 0,80 €
malica v OPB 0,87 €
kosilo 1.–5. raz. 2,81 €
kosilo 6.–9. raz. 3,11 €

Če bo prišlo do spremembe cene, bodo starši pravočasno obveščeni.

V Občini Izola je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Izola. V njem so določeni vrsta in višina enkratnih denarnih pomoči ter roki za oddajo vlog na Center za socialno delo Izola. Vlagatelji lahko vlagajo zahtevke za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, plačilo kosil… Pri občasnih težavah plačevanja večjih obrokov (npr. šole v naravi) se starši lahko oglasijo tudi pri šolski svetovalni delavki in izpolnijo vlogo za pomoč iz šolskega sklada.

Prijavnica za prehrano v šolskem letu 2020/21

Sprememba cenika šolske prehrane 2020

Pravila šolske prehrane junij 2014

Pravila šolske prehrane februar 2013

Pravila šolske prehrane 2019

Anketa o šolski prehrani

Anketa o o spremljevalnih dejavnostih na šoli, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje