Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKI KOLEDAR

POUK
V šolskem letu 2020/21 je 190 šolskih dni in 185 za učence devetih razredov. Prične se 1. septembra 2020 in konča 24. junija 2021 (9. r. – 14. junija 2021).

Razdeljen je na 2 ocenjevalni obdobji:

 • ocenjevalno obdobje: od 1. sept. do 31. januarja 2021.
 • ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 24. junija 2021 oz. 14. junija za učence 9. razreda.

Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja bomo starše obvestili o doseženem uspehu.

POČITNICE

Počitnice Datum
Jesenske počitnice 26. 10. 2020 – 1. 11. 2021
Novoletne počitnice 25. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Zimske počitnice 22. 2. 2021 – 26. 2. 2021
Prvomajske počitnice 27. 4. 2021 – 2. 5. 2021
Poletne počitnice 28. 6. 2021 – 31. 8. 2021

PROSTI DNEVI

Pouka prost dan Datum
Dan reformacije 31. 10. 2020
Dan spomina na mrtve 1. 11. 2020
Božič 25. 12. 2020
Dan samostojnosti in enotnosti 26. 12. 2020
Novo leto 1. 1. in 2. 1. 2021
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 8. 2. 2021
Informativna dneva za vpis v srednje šole (9. razred) 12. 2. in 13. 2. 2021
Velikonočni ponedeljek 5. 4. 2021
Pouka prost dan 26. 4. 2021
Dan upora proti okupatorju 27. 4. 2021
Praznik dela 1. 5. in 2. 5. 2021
Dan državnosti 25. 6. 2021

V skladu z 8. členom Pravilnika o šolskem koledarju je dan šole opredeljen kot pouka prost dan.
 
OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalni obdobji

Polletje Trajanje
Prvo polletje – 98 dni pouka 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Drugo polletje – 92 oz 87 dni pouka 1. 2. 2021 – 14. 6. 2021 oz. 24. 6. 2021

V šolskem letu 2018/19 je določenih 190 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 185 dni za učence 9. razreda.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja vsako leto izvajamo za vse učence 6. in 9. razredov.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja in določi iz katerega tretjega predmeta se bo znanje preverjalo na posamezni osnovni šoli. V letošnjem šolskem letu so bili izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta naslednji: tuji jezik, glasbena umetnost, kemija ter tehnika in tehnologija.

Na nacionalnem preverjanju znanja se bo preverjalo znanje iz predmetov:

 • ob koncu II. triletja: matematika, slovenščina, angleščina;
 • ob koncu III. triletja: matematika, slovenščina, glasbena umetnost.

Preverjanje je obvezno in ne vpliva na šolski učni uspeh.

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:
Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

 • torek, 4. 5. 2021 – slovenščina (6., 9. razred)
 • četrtek, 6. 5. 2021 – matematika (6., 9. razred)
 • ponedeljek, 10. 5. 2021– angleščina (6. razred) – zgodba (9. razred)

ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE TER OCENJEVANJE UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

Učitelj preverja znanje učenca sproti pri vseh predmetih. Preverjanje je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razumeali jih ne razume.

Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju učnih vsebin. Učitelj učence seznani s pravili in načini ocenjevanja znanja pri posameznih učnih predmetih. Pisno ocenjevanje je napovedano vnaprej. Znanje se ocenjuje na podlagi ustnih odgovorov, pisnih, likovnih, tehničnih, praktičnih in drugih izdelkov.
V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z ocenjevanjem se lahko pogovorite z učiteljem, razrednikom, svetovalno delavko ali vodstvom šole.

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:

 • od 16. junija do 29. junij 2021 za učence 9. razreda,
 • od 28. junija do 9. julija 2021 za učence 1. do 8. razreda,
 • od 18. avgusta do 31. avgusta 2021 za učence od 1. do 9. razreda.

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

 • od 3. maja do 15. junija 2021 za učence 9. razreda,
 • od 3. maja do 24. junija 2021 za učence 1. do 8. razreda,
 • od 18. avgusta do 31. avgusta 2021 za učence od 1. do 9. razreda.