Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

HIŠNI RED

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livade Izola (Ur. l. št. 03/1997, 12/1998, 23/2007, 5/10 in 9/17) ter v skladu z 31. a členom Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.) in po predhodno opravljeni obravnavi na učiteljski konferenci je ravnateljica šole sprejela

HIŠNI RED

Osnovna šola Livade Izola določa s hišnim redom vprašanja, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

 • šolski prostor in območje šole,
 • poslovni čas, delovni čas, uradne ure,
 • uporabo šolskega prostora,
 • organizacijo nadzora in ukrepi za zagotavljanje varnosti,
 • vzdrževanje reda in čistoče.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

 • programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,
 • na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter
 • na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča

Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, površine in zgradbe.

Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola, tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.

2. ŠOLSKI PROSTOR IN OBMOČJE ŠOLE
Šolski okoliš je določen z odlokom o ustanovitvi šole.
Območje šole predstavljajo:

 • vse zgradbe in površine, ki jih ima šola v upravljanju (zgradbe, igrišča, parkirišče, dvorišče, zunanje travnate in druge površine) in
 • vse površine, ki jih ima šola v uporabi (večnamenska športna dvarana).

3. POSLOVNI ČAS, DELOVNI ČAS IN URADNE URE

Poslovni čas je čas poslovanja šole z uporabniki in drugimi udeleženci vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora, v katerem zaposleni opravljajo svojo delovno obveznost.
Uradne ure so čas poslovanja zaposlenih z učenci in njihovimi starši ter drugimi strankami.

Objava uradnih ur
Uradne ure so v času poslovnega časa šole in niso posebej določene.
V času pouka prostih dni se delovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.
Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah.
Vsi zaposleni so po dogovoru in v posebnih primerih na voljo staršem tudi izven svojega delovnega časa.

Poslovni in delovni čas ter uradne ure

POUK Jutranje varstvo od 6:15 do 8:15
  Redni pouk od 7:30 do 15:25
  Rekreativni odmor:
1.–5. razred
6.–9. razred
 
od 10:55 do 11:10
od 9:55 do 10:10
  Podaljšano bivanje od 11:55 do 16:30
  Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 12:45 do 16:30
  Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 15:15 do 20:00
  Pouk je organiziran po urniku, ki se lahko med šolskim letom spreminja.
KNJIŽNICA ponedeljek-četrtek od 8:00 do 14:45
  petek od 8:00 do 14:00
  Knjižnica je odprta po urniku, ki je objavljen na vratih knjižnice.
UČITELJI (STROKOVNI DELAVCI) Učitelji imajo poslovni čas od 7:30 do 15:30
  Učitelji v OPB od 8:30 do 16:30
  Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci neenakomerno porazdeljen delavni čas, ki je prilagojen urniku delovne in pedagoške obveznosti.
Natančno sta določena čas za pouk po urniku in čas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljske sestanke in
– druge oblike dela s starši,
kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.
KUHINJA Zajtrk ob 7:50
  Malica:
1–5. razred
6–9. razred
 
od 9:55 do 10:10
od 10:55 do 11:10
  Kosilo od 12:00 do 14:15
  Popoldanska malica od 14:30 do 15:00
  Kuharica ima delovni čas od 6:30 do 14:30.
Kuhinjski pomočnici imata delovni čas od 7:30 do 15:30 oziroma od 11:30 do 15:30.
  Čistilka Od 11:30 do 15:30
STROKOVNE SLUŽBE Šolska svetovalna delavka ima delovni čas od 7:00/8.00 do 15:00/16.00
  Za individualne razgovore s svetovalno službo se starši dogovorijo po telefonu.
TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO Tajništvo od 7:00/8:30 do 15:00/16:30
  Računovodstvo od 6:00/8:00 do 14:00/16:00
RAVNATELJICA Ravnateljica ima poslovni čas Od 7:30/8:30 do 15:30/16:30
  Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.
POMOČNICA RAVNATELJICE Ima urnik neenakomerno porazdeljen in prilagojen njeni delovni in pedagoški obveznosti s pričetkom ob 7:00.
VZDRŽEVALEC Vzdrževalec ima delovni čas od 6:30 do 14:30
  V izjemnih razmerah (primer višje sile, prireditve…) ima vzdrževalec gibljiv delovni čas v okviru osemurnega delovnika od 6:00 do 20:00.

Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določeni dela prost dan.
Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:

 • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem;

b) delovanje političnih strank in konfesionalnih dejavnosti v šolskem prostoru ni dovoljeno.

Dostop v šolske prostore

Vhodi v zunanji ograjeni prostor:

 • od 1. do 4. razreda – spodnji vhod;
 • od 5. do 9. razreda – zgornji vhod;
 • oba vhoda v ograjeni prostor sta zjutraj odprta od 6.15 do 9.10;
 • v času trajanja pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ostajata vhoda v ograji zaprta do 11:55(v petkih) oziroma do 12:45( ostale dni v tednu);
 • po zaključku podaljšanega bivanja se vhodi v ograjeni šolski prostor zaprejo ob 16:35.

Vhodi v stavbo šole zjutraj:

 • jutranje varstvo – prizidek šole: vhod je odprt od 6:15 do 7:40;
 • od 1. do 4. razreda – prizidek šole: vhod je odprt še od 7:20 do 9:10;
 • od 5. do 9. razreda – centralni objekt: vhod je odprt od 7:20 do 9:10;
 • vhod v športno dvorano je možen samo preko veznega hodnika.

5. ORGANIZACIJA NADZORA
Za preprečevanje poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljanja varnosti oseb je v šoli organiziran nadzor.

Tehnični nadzor:

 1. video sistem: s kamerami, priključenimi na monitor v tajništvu, nadzorujemo vstop v šolo na vhodih v centralno zgradbo in prizidek;
 2. zaklepanje vhodnih vrat z vgrajeno varnostno kljuko: video kamere omogočajo kontrolirani nadzor pri daljinskem odklepanju vrat in kontrolirani nadzor odpiranja vrat z varnostno kljuko;
 3. alarmni sistem: je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb; ob sprožitvi se vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja.

Fizični nadzor
Razpored nadzora oz. dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi ravnateljica oz. pomočnica ravnateljice.

Fizični nadzor izvajajo:

 1. strokovni delavci – na hodnikih, garderobah, sanitarijah, površinah za rekreacijski odmor;
 2. hišnik – ob vhodu, garderobah, z obhodi v okolici šole;
 3. čistilke – na hodnikih, sanitarijah;
 4. učenci – v jedilnici, razredu;
 5. mentorji dejavnosti – v popoldanskem času.
 6. osebe ki so s protokolom določene za nadzor pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni oziroma virusov (povezava protokol)

6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Za zagotavljanje varnosti oseb in prostorov šola izvaja naslednje ukrepe:

 • prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov;
 • uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (proti drsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka …) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi;
 • upoštevanje navodil iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije);
 • vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije);
 • preventivna zdravstvena zaščita (omarice prve pomoči, zagotovljen sanitetni material v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …);
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca;
 • upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih šolskih poti);
 • drugi ukrepi
 • Na območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, ni dovoljeno prinašati in v njih uporabljati ali zgolj posedovati nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi, s katerim bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje, kot so alkohol, tobačni izdelki, prepovedane droge, druga psihoaktivna sredstva in nevarni predmeti (kot so pirotehnična sredstva, noži, sekire, strelno orožje, drugo orožje, drugi ostri ali koničasti predmeti, različno orodje kot so izvijači, kladiva, žeblji, vijaki, vrtalniki ipd).

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Vzdrževanje šolskega prostora
Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

 • optimalna varnost učencev, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe,
 • učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin (travnik, igrišča in dvorišče).

Program in razpored urejanja se določi v dogovoru z vodstvom šole,

 • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

Skrb za čisto in urejeno okolje 

 • odpadke mečemo v koše za ločeno zbiranje odpadkov
 • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
 • skrbimo za higieno v sanitarijah,
 • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
 • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
 • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo.

7.1 Režim in delovanje šole v času nalezljivih bolezni

je natančno opredeljen v prilogi A, ki je sestavni del hišnega reda.

8. OBISKOVALCI
Vhod za obiskovalce

 • Za obiskovalce je povezava s tajništvom šole možna preko domofona na vseh vratih.
 • Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov je omejeno.
 • V učilnice v času pouka ni dovoljeno vstopati razen po predhodnem dovoljenju ravnateljice.
 • Zaradi varnosti učencev in zaposlenih lahko ravnateljica gibanje posameznikom dodatno omeji s posebnim sklepom.
 • V učilnice v času pouka ni dovoljeno vstopati razen po predhodnem dogovoru z ravnateljico.
 • Prav tako se ni dovoljeno zadrževati v predprostoru prvih razredov, ki je namenjen učenju in igri otrok ter združevanju skupin podaljšanega bivanja.
 • Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

9. KONČNE DOLOČBE

9.1 Kršitve pravil hišnega reda
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravil šolskega reda.
V primeru kršitve hišnega reda zaposlenih se postopa v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih in drugih predpisov.

9.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

9.3 Obveščanje
Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.

9.4 Veljavnost

Ta hišni red prične veljati in uporabljati po objavi na oglasni deski in spletni strani šole, hkrati pa preneha veljati Hišni red, sprejet septembra 2023.

Ravnateljica Maja Cetin                                                                                                                              V Izoli, dne 12. 2. 2024

Skip to content