Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz izbirnih predmetov.

  • Potekajo eno uro na teden, razen tuj jezik, ki poteka dve uri tedensko.
  • Nekatere predmete bomo izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika.

Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

  • Učenci so razporejeni v skupine.
  • V isti skupini so pri nekaterih izbirnih predmetih lahko učenci različnih razredov.
  • V skupini je lahko največ 28 učencev.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 

Video predstavitve izbirnih predmetov

 

Izbirni predmet Učitelj Na voljo v razredu
Francoščina I Avsenak Zobec 7. – 9.
Francoščina II in III Butala 7. – 9.
Španščina I Avsenak Zobec 7. – 9.
Šah I, II, III Gabrijel 7. – 9.
Likovno snovanje I, II, III Knez 7. – 9.
Logika II Krek 7. – 9.
Filmska vzgoja: Kaj je film Murovec 7. – 9.
Turistična vzgoja Gabrijel 7.
Rastline in človek Škof 8.
Retorika Avsenak Zobec 9.
Prehrana: Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja Prelec 7. in 8.-9.
Šport: Šport za sprostitev, Šport za zdravje Božeglav, Jug 7. ali 8.
Izbrani šport: Nogomet, Odbojka Božeglav, Jug 9.

 

Neobvezni izbirni predmet Učitelj Na voljo v razredu
Francoščina Butala 4. – 6.
Računalništvo  Krek 4. – 6.
Tehnika Krek 4. – 5.
Šport 4, Šport 5, Šport 6 Božeglav 4. – 6.