Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz izbirnih predmetov.

Potekajo eno uro na teden, razen tuj jezik, ki poteka dve uri tedensko.
Nekatere predmete bomo izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika.

Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenci so razporejeni v skupine.
V isti skupini so pri nekaterih izbirnih predmetih lahko učenci različnih razredov.
V skupini je lahko največ 28 učencev.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Triletni predmeti ali krajši Število ur tedensko Na voljo v razredu
Španščina I in III 2 7, 9
Verstva in etika I, II, III 1 7, 8, 9
Šah I, II, III 1 7, 8, 9
Enoletni predmeti Število ur tedensko Na voljo v razredu
Retorika 1 9
Likovno snovanje I, II, III 1 7, 8, 9
Turistična vzgoja 1 7, 8, 9
Vezenje I, II 1 7, 8, 9
Šolsko novinarstvo 1 7, 8
Rastline in človek 1 8
Gledališki klub 1 8, 9
Enoletni predmeti vezani na razred Število ur tedensko Na voljo v razredu
Prehrana: Sodobna priprava hrane 1 7
Prehrana: Načini prehranjevanja 1 8, 9
Računalništvo: Urejanje besedil 1 7
Računalništvo: Multimedija 1 8
Računalništvo: Računalniška omrežja 1 9
Šport: Šport za sprostitev 1 7
Šport: Šport za zdravje 1 8
Izbrani šport: Nogomet, odbojka 1 9
Neobvezni izbirni predmet Število ur tedensko Na voljo v razredu
Francoščina I, II, III 2 7, 8, 9