Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKO NOVINARSTVO

 

Šolsko novinarstvo
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. in 8. razred
Nosilec: Tina Rožac

Raziskave kažejo, da je medijski svet tisti, ki ne le podaja informacije, temveč jih tudi ustvarja. Zakaj je temu tako, bomo spoznali pri predmetu šolsko novinarstvo.

Raziskali bomo izbrane članke iz revij in časopisov ter radijske in televizijske prispevke. Naučili se bomo ustvarjalnega in kritičnega sprejemanja in tvorjenja publicističnih/propagandnih besedil. Spoznali bomo delo novinarja in se preizkusili v oblikovanju svojega članka ali prispevka – od raziskovanja do pisanja, priprave slikovnega oz. video gradiva in urejanja besedila za tisk oz. montaže prispevka.

Cilji:

  • Učenci razvijajo sposobnost izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku in utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika,
  • prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije),
  • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev,
  • tvorijo raznolika informativna (vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju) in interpretativna publicistična (komentar, članek, ocena) besedila,
  • objavljajo svoje prispevke v šolskem časopisu, mladinskem tisku in se odzivajo na razne slovstvene razpise, se uvajajo v raziskovanje jezika in književnosti, spoznajo osnove in temeljne metode znanstvenega raziskovanja jezika in književnosti …