Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

FILMSKA VZGOJA – KAJ JE FILM

FILMSKA VZGOJA – KAJ JE FILM
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. in 9. razred
Nosilec: Maja Murovec

Filmska vzgoja je triletni predmet, ki je razdeljen na tri module. V šolskem letu 2022/23 začnemo s prvim modulom – Kaj je film?, kasneje pa lahko učenci s predmetom nadaljujejo še v modulih Filmski žarni in Umetnost in družba.

Ocenjevanje je števil čno (od 1 do 5). Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so raznolike in poleg uveljavljenih ustnih in pisnih oblik vključujejo še ustvarjene izdelke (miniaturna animacija).

 

Vsebina modula Kaj je film?
OGLEDI FILMOV (celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, interpretacija) FILM, FILMSKA USTVARJALNOST, FILMSKI ŽANRI (temeljne vrste in oblike filma, prvine filmskih žanrov, najvidnejša dela, obisk lokalnega kinematografa, možnosti filmske distribucije, avtorske pravice, seznanjanje v postopkih in tehnikah animiranih filmov, zvok) USTVARJANJE: ANIMIRANI FILM (učenci posnamejo in zmontirajo kratek animirani film z uporabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov, pripravijo predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotijo in utemeljeno primerjajo; izbira zgodbe, tehnike, delitev nalog: režiser, glavni animator in soanimator).

SPLOŠNI CILJI:
Spoznavajo kaj sta film in avdiovizualna dejavnost; razumejo film kot ustvarjalni proces, ; vzpostavljajo neposredni s tik s filmom, filmskimi ustvarjalci; krepijo doživetje filma in oblikujejo ter artikulirajo svoja merila za vrednotenje filma; spoznavajo filmske žanre; spoznavajo najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini; razvijajo lastno ustvarjalnost na podro čju filma; spoznavajo tehnične značilnosti filma in kina; primerjajo film s preostalimi vrstami umetnosti; ob filmskih vsebinah osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih; krepijo občutek za odgovorno timsko delo, medsebojno komunikacijo in delitev dela v procesu nastajanja filma (kamera, luč, tonski mojster, režiser, igralec, montažer itd.).

Skip to content