Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

FILMSKA VZGOJA – FILMSKI ŽANRI

FILMSKA VZGOJA – FILMSKI ŽANRI
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. in 9. razred
Nosilec: Maja Murovec

Filmska vzgoja je triletni predmet, ki je razdeljen na tri module. Učenci, ki so že obiskovali prvi modul – Kaj je film?, lahko v prihodnjem šolskem letu nadaljujejo z modulom FILMSKI ŽANRI.

Ocenjevanje je številčno (od 1 do 5). Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so raznolike in poleg uveljavljenih ustnih in pisnih oblik vključujejo še ustvarjene izdelke (kratek igrani film).

Vsebina modula Filmski žanri
– OGLEDI FILMOV (celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, interpretacija)
– FILM, FILMSKA USTVARJALNOST, FILMSKI ŽANRI (spoznavajo filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje), spoznavajo vidike zgradbe filmske pripovedi, seznanijo se z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi, odkrivajo prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preučijo, kateri žanri so v ospredju danes, seznanijo se z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije in razumejo, da filmski ustvarjalni proces poteka etapno).
– USTVARJANJE: ANIMIRANI FILM (izpeljejo in spoznajo proces predpriprave na snemanje kratkega igranega filma, posnamejo in zmontirajo kratki igrani film z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov, pripravijo predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotijo in utemeljeno primerjajo).

SPLOŠNI CILJI:
Spoznavajo kaj sta film in avdiovizualna dejavnost; razumejo film kot ustvarjalni proces, vzpostavljajo neposredni stik s filmom, filmskimi ustvarjalci; krepijo doživetje filma in oblikujejo ter artikulirajo svoja merila za vrednotenje filma; spoznavajo filmske žanre; spoznavajo najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini; razvijajo lastno ustvarjalnost na področju filma; spoznavajo tehnične značilnosti filma in kina; primerjajo film s preostalimi vrstami umetnosti; ob filmskih vsebinah osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih; krepijo občutek za odgovorno timsko delo, medsebojno komunikacijo in delitev dela v procesu nastajanja filma (kamera, luč, tonski mojster, režiser, igralec, montažer itd.).

Skip to content