Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NIP TEHNIKA 4, 5, 6

NIP Tehnika 4, 5, 6
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 4., 5. in 6. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu.

Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Predmet v okviru procesno zasnovanega pouka spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini razvija sposobnosti sodelovanja in vodenja. Učitelji spodbujajo nastanek izdelkov, sestavljenih iz različnih gradiv.

Nekaj ciljev:

  • spoznavajo namen in pomen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov ter odkrivajo osnovne tehnične funkcije, ki pri učencih gradijo pojmovno logično strukturo v okviru spoznavnega in raziskovalnega ter tehnično-tehnološkega procesa;
  • opazujejo, preizkušajo, raziskujejo in ugotavljajo tehnične in tehnološke lastnosti gradiv ter jih z orodjem, pripomočki in delno s stroji preoblikujejo in oblikujejo;
  • si v delovnem procesu pridobivajo znanje, utrjujejo, poglabljajo in razvijajo določene spretnosti in sposobnosti;
  • razvijajo zamisli z opazovanjem in analiziranjem obstoječih predmetov, z izdelavo skic, 3D modeliranjem in na podlagi konstrukcije z gradniki sestavljank;
  • predstavijo razvite zamisli, o njih razpravljajo, ugotavljajo prednosti in slabosti njihovih idej in predlagajo različne rešitve za organizacijo in potek delovnega procesa;
  • načrtujejo potek dela, izberejo primerna gradiva, orodja, stroje in pripomočke in varno izdelujejo predmete iz različnih materialov (papir, les, umetna masa,…),…
Skip to content