Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Protokol samotestiranja v OŠ Livade

PRIČETEK SAMOTESTIRANJA : 17. 11. 2021

URA SAMOTESTIRANJA: od 7.30 do 9.05 ( odvisno od urnika učencev)

DNEVI SAMOTESTIRANJA: ponedeljek, sreda, petek. Če je učenec na dan, ki je predviden za samotestiranje, odsoten, se samotestira na dan, ko je ponovno prisoten v šoli.

KRAJ SAMOTESTIRANJA :

 • matične učilnice (zagotovljena zadostna medosebna razdalja) oziroma učilnice, kjer imajo ob tej uri učenci pouk ( skupine)
 • garderoba na razredni stopnji ( 1. – 4. razred): ob prisotnosti ali s pomočjo starša izvede testiranje v garderobi( prostor je ustrezno opremljen) od 7.45 do 8.15 ure ob prisotnosti učitelja

UPRAVIČENI DO SAMOTESTIRANJA: učenci, ki imajo podpisano soglasje s strani staršev ali skrbnikov

KOMU SE NI POTREBNO SAMOTESTIRATI V ŠOLI:

 • Učencem, ki so polno cepljeni ( predložitev dokazila na vpogled)
 • učencem, ki so preboleli Covid-19 in od okužbe še ni preteklo 6 mesecev ( predložitvi dokazila na vpogled)
 • Če učenec predloži veljavni negativni rezultat PCR ali GAG test skladno z odlokom ( dokazilo predloži na vpogled)
 • Učencem s posebnimi potrebami, ki so imeli v šoli težave pri samotestiranju ob predložitvi dokaza o samotestiranju na domu ( evidenčni list)

NADZOR PRI SAMOTESTIRANJU:
Prvi dan samotestiranja 17. 11. 2021 bodo po sklepu ravnateljice nadzorni učitelji razredničarke /razredniki in njihovi pomočniki oz. nadomestni razredniki in njihovi pomočniki (v primeru odsotnosti razredničarke/razrednika).
Ostale dneve samotestiranja : učitelji, ki poučujejo v oddelku in so prisotni pri pouku v času samotestiranja ter njihovi pomočniki, v kolikor bi to bilo potrebno

KDO NABAVI TESTE ZA SAMOTESTIRANJE IN KJE:
-Verificirane hitre antigenskie teste na SARS-CoV-2 učenec dobi v lekarni brezplačno
(učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec, teste pridobi učenec oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o šolanju.)

 • Če ima učenec podpisano soglasje o samotestiranju, a pozabi prinesti s seboj test, mu ga priskrbi šola.
  -Učenec sam zaprosi razrednika za evidenčni list o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu za potrebe izvenšolskih dejavnosti

POTEK SAMOTESTIRANJA UČENCEV

 1. Učitelj pred prihodom učencev prezrači učilnico.
 2. Učenci vstopijo v učilnico in se posedejo v klopi.
 3. Učitelj preveri, če imajo vsi učenci podpisano soglasje staršev o njihovem strinjanju s
  samotestiranjem, prav tako podpisano nesoglasje, če se s tem ne strinjajo.(glej navodila kaj storiti v tem primeru
 4. Učenci si umijejo roke in vzamejo s seboj dve čisti papirnati brisački
 5. Učitelj medtem razkuži mize( le po potrebi, saj mize razkuži že čistilka prejšnji večer)
 6. Učenec na mizo položi eno brisačko in nanjo odlaga material, ki ga je prinesel od doma in ga bo uporabljal pri izvedbi samotestiranja. Druga brisačka je postavljena na rob mize in ne ovira pripomočkov.
 7. Učitelj učencem predvaja video z navodili za samotestiranje in ustno vodi učence od faze do faze.
 8. Učenci si ogledajo video in sledijo navodilom učitelja.( Pri mlajši učencih učitelj po potrebi vodi samotestiranje tako, da ustavlja video in razloži dejanja po fazah). To se lahko izpusti takrat, ko učenci pridobijo rutino in ne potrebujejo več navodil.
 9. Učenec si potegne masko z nosu navzdol, tako da mu ta pokriva samo usta. Po končanem odvzemu brisa si masko takoj postavi v pravilen položaj.
 10. Samotestiranje izvaja skladno z navodili proizvajalca testa.
 11. Po končanem samotestiranju učenec s papirnato brisačo prebriše površino mize.
 12. Brisačko skupaj s porabljenim materialom odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje porabljenih testov
 13. Po potrebi učitelj na klopi nanese razkužilo, učenci z drugo, neuporabljeno brisačko pobrišejo, odnesejo v smeti.
 14. Učenci si umijejo roke in posedejo se v klopi. Pouk se nadaljuje.

NALOGE NADZORNEGA UČITELJA

 1. Učitelj ves čas nosi masko in rokavice in se učencu približa le v primeru, ko je to nujno.
 2. Preveri rezultate testov.
 3. Odpadke zbere v plastično vrečo in jo po končanem delu trdno zaveže. Vsebine vreč se ne tlači.
 4. Po končanem samotestiranju prezrači prostor.
 5. V posebno tabelo vnese podatke za namene spletne aplikacije MIZŠ, ki jih po testiranju , ob koncu učne ure posreduje vodstvu.

RAVNANJE Z ODPADKI

 1. Hišnik pripravi vsak dan v vsako učilnico 2 vrečki za odpadke.
 2. Hišnik zbere vse vreče iz oddelkov in jih shrani v večjo vrečo za smeti.
 3. Vrečo trdno zaveže in označi (datum).
 4. Zaprto vrečo, kjer so zbrani odpadki iz vseh oddelkov, vsaj za 72 ur postavi na varno
  mesto, ločeno od ostalih odpadkov.
 5. Po 72 urah hišnik odloži vrečo v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale
  odpadke). Teh vreč se nikoli ne odpira.

UKREPANJE OB POZITIVNEM REZULTATU:

 1. Nadzorni učitelj učenca napoti v izolacijski prostor (v garderobo na predmetni stopnji, za panoji
 2. Obvesti vodstvo šole in šolsko svetovalno delavko, ta obvesti starše.
 3. Učenec je do prihoda staršev v spremstvu strokovnega delavca šole v izolirnem prostoru
 4. Nadzorni učitelj razkuži učilnico (odpre okna, razkuži mize, kljuke …).
 5. Starši naj čim hitreje pridejo v šolo po učenca.
 6. Starši kontaktirajo osebnega zdravnika ali otroka nemudoma naročijo na PCR
  testiranje
 7. Na izvid PCR testa učenec počaka doma v izolaciji.
 8. V primeru pozitivnega rezultata PCR testa starši takoj obvestijo razrednika.
 9. Razrednik obvesti ostale starše o nadaljnjem poteku pouka ( najverjetneje pouk na daljavo, razen za učence , ki izpolnjujejo pogoj PC)

UKREPI ZA UČENCE, KI PRIDEJO V ŠOLO BREZ SOGLASJA ZA SAMOTESTIRANJE

Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k samotestiranju ne
morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo prišli v šolo, bo šola tudi tem
učencem zagotovila varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje
stiske in stresa učencev. Šola bo starše pozvala, da nemudoma pridejo po svojega otroka (otroke). Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov (njihov) odhod domov.

Šola o tem obvesti tudi CSD.

Učenca se napoti v za to namenjen prostor na šoli, kjer počaka do prihoda staršev ob prisotnosti dežurnega učitelja.

Vsi protokoli so skladni z okrožnicami:

Št. 603-1/2021/96 z dne 6.11.2021
Št.603-1/2021/97 z dne 12.11.2021
Št. 603-1/2021/98 z dne 16.11.2021
Protokol samotestiranja učencev št.187-399/2020/257 z dne 10.11.2021
Vsa priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti Covid 19

Comments are closed.
Skip to content