Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024

Spoštovani starši oz. skrbniki!

Obveščamo vas o razpoložljivih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Ključne informacije:

Vlogo je možno oddati do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva  (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov. 

Javni poziv in vloga sta dostopna na spletni strani https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Anja Sever, šolska pedagoginja

Comments are closed.
Skip to content