Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se na naši šoli opiramo na priporočila NIJZ in odloke vlade, ki se spreminjajo glede na epidemiološko stanje . Tako smo pripravili ukrepe, z namenom, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
 2. Učenci se pred poukom čim manj zadržujejo pred šolo, za vsak razred je določeno in označeno , kje se lahko zadržuje med odmori, če se le ti bodo izvajali v zunanjem prostoru
 3. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. Razkužila so tudi v učilnicah.
 4. Ob začetku pouka jih sprejema in usmerja odrasla oseba ali učitelj. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouk, počakajo pred šolo na označenem prostoru. Učenci vozači uporabijo prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s prvim možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika.
 5. Učenec se preobuje pred svojo učilnico in takoj odide vanjo, se ne zadržuje na hodniku. Po prihodu v učilnico si takoj umije roke.
 6. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 7. Šola je zaklenjena do 12.45 ure. Zunanji obiskovalci se javijo (pokličejo) v tajništvu.
 8. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah.
 9. Nošenje mask: učenci in ostali delavci upoštevamo priporočila NIJZ in odloke vlade, ki se spreminjajo glede na razmere. Trenutno je maska za vse učence in zaposlene obvezna v skupnih prostorih, v razredu pa jih nosijo vsi učenci od 6. do 9. razreda in vsi učitelji, zaposleni.
 10. V primeru, da učenec ne bi imel maske na obrazu, se ga bo opozorilo, v primeru nadaljnjega neupoštevanja, pa bomo v šoli naredili uradni zaznamek in o tem obvestili starše. V primeru nadaljnjega neupoštevanja, bo ravnateljica postopala v skladu z okrožnico št. 6030-1/2021/87 z dne 11. 10. 2021.
 11. Učenec naj ima v šolski torbi dve rezervni maski.
 12. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih učencev pri obveznem in razširjenem programu.
 13. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor – izolirni prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.
 14. Starši morajo obvezno razredniku po e pošti sporočiti , če je izvid hitrega testiranja otrok na Covid na domu pozitiven. Kasneje morajo starši obvezno sporočiti tudi izvid PCR testa, ne glede na rezultat ( čimprej, lahko tudi v soboto ali nedeljo) po elektronski pošti razredničarki.
 15. Ravnateljica o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana.
 16. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 17. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
  • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo
  • upoštevanje higiene kašlja
  • zračenje prostorov večkrat dnevno
  • vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo
  • na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu
  • po menjavi skupin, čistilka razkuži prostor (mize)
  • pred uporabo pripomočkov/orodij učitelj le te razkuži
  • pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke
  • uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena
 18. Po pouku učitelj usmerja učence na kosilo ali pa k izhodu šole
 19. Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri org. dnevih, kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5m – 2m).
 20. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
 21. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.
 22. Pouk športa poteka tudi v športni dvorani. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži.
 23. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in so ves čas v eni učilnici.
 24. Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj.
 25. Malica se organizira v matični učilnici, učenci se tam zadržujejo in ne odhajajo iz učilnice
 26. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Mize so označene , učenci vedno sedijo le pri mizah, namenjenim njihovemu razredu. Jedilnico se za vsako skupino razkuži in prezrači.
 27. V šolo je prepovedano prinašati kakršnokoli hrano, pijačo pa le svojih stekleničkah, ki jih z vodo napolnijo že doma in ne v šoli.
 28. V šolski knjižnic je lahko največ 15 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer 5 izposojevalcev v varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo lahko knjige za tri dni v karanteno, skladno s priporočili NIJZ
 29. Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.
 30. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 31. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne, skladno s priporočili NIJZ
 32. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šol ali izven oz. skladno s priporočili NIJZ.
  Skupine učencev bodo ločene.
 33. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2
 34. Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
  Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo na daljavo oz. po telefonu ali preko video povezav
 35. Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek video povezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje, prezračevanja ter uporabe maske in navodil NIJZ.
 36. Pevski zbor:
  Skupna uporaba predmetov, knjig, partitur, notnih stojal, glasbenih vilic, inštrumentov ni predvidena; če bo skupna uporaba nujna, se predmet pred in po uporabi pravilno razkuži.

Ravnateljica OŠ Livade
Maja Cetin

Comments are closed.
Skip to content